Kontakt

Kancelaria Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej
Artura Karamona

ul. Świdnicka 15/3
55-300 Środa Śląska

Tel./fax 71 314 75 79

sroda.slaska.karamon@komornik.pl

Godziny otwarcia Kancelarii:
Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30

Komornik przyjmuje Interesantów:
Wtorek
11:00 - 15:00

Mazurowice, ul. Górna - udział I - 1/2

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1S/00000268/3Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Artur Karamon na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  31-03-2020 r. o godz.11:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul.Św.Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości stanowiącej udział w 1/2 nieruchomości składającej się z działki nr 125/3 o powierzchni 1579 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym oraz niezabudowanej działki nr 125/5 o powierzchni 2992 m2
należącego do dłużnika: Arkadiusz Matuszkiewicz
położonej:55-320 Malczyce, ul. Kolejowa 22, Mazurowice, dla której  Sąd Rejonowy  w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1S/00000268/3.
Suma oszacowania wynosi 157 150,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 862,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 715,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander 86 10902444 0000 0001 1384 7186 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
tj. 30-03-2020 r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno  w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 969 kpc).
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytacja odbywa się publicznie.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 977 kpc).
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Wszystkie prawa zastrzeżone © komornikkaramon-srodaslaska.pl
Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej